สถานที่ตั้ง


 
ชั้น 3 และชั้น 4 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
ที่อยู่ : 79 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-146-123
หมายเลขภายใน : ผู้อำนวยการ 2301
  ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทส 2302
  ฝ่ายบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2303 และ 2304
  ฝ่ายวารสารและหนังสือพิมพ์ 2305
โทรสาร : 038-146-011
e-mail : library@chonburi.spu.ac.th
แผนที่ :     คลิก
วัน-เวลา ทำการ : ภาคเรียนปกติ / ภาคฤดูร้อน
  อังคาร – อาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.30 น. วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
  ปิดภาคเรียน
  อังคาร – อาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.30 น. วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ