Visitors
Today
106
Yesterday
95
This Month
295
Last Month
2,866
This Year
11,846
Last Year
0
จำนวนผู้เข้าชม : 2,427

หนังสือมาใหม่

# Call Number ชื่อ ผู้แต่ง วันที่
1 JC 596.2.T35 ช358ถ 2565 ถามมา ตอบให้กับเรื่อง PDPA เล่ม 2 : รวมคำถามและคำตอบเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต, ยิ่งพร อินทร์ศรีชื่น, ฌานิสา แซ่โง้ว และประพนธ์ กิจอำไพวงศ์ 2023-03-09 11:05:00
2 K 3150 ก767ห 2565 หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ 2023-01-26 15:12:00
3 K 623 ส832ห 2565 หลักและทฤษฎีกฎหมายแพ่ง สุพิศ ปราณีตพลกรัง 2023-01-26 15:03:00
4 K 627 ภ544ค 2565 คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยสัญชาติ ภิรนา พุทธรัตน์ 2023-01-26 14:50:00
5 KPT 4516 ส354ค 2562 ครบเครื่องเรื่องคดีอาญาทุจริต สรารักษ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภัย 2023-01-26 14:42:00
6 K 246 ค123ร 2565 รพี ๖๕ คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 73 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2023-01-26 14:28:00
7 KPT 4610 ธ517ค 2563 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา ธานี สิงหนาท 2023-01-26 14:10:00
8 K 736 ว325ค 2565 คำอธิบายกฎหมายที่ดิน ธานี สิงหนาท 2023-01-26 13:43:00
9 K 1096 อ932ค 2565 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค เอื้อน ขุนแก้ว 2023-01-26 13:20:00
10 KPT 1672 ธ517ค 2565 คำอธิบาย พยานหลักฐาน คดีแพ่งและคดีอาญา ธานี สิงหนาท 2023-01-26 11:53:00
11 K 245 ส968ร 2564 รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย แสวง บุญเฉลิมวิภาส 2023-01-26 11:53:00
12 K 4028 ส282ค 2565 คดีขับรถประมาท สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ 2023-01-26 11:46:00
13 K 736 ส284ค 2565 คู่มือพิสูจน์ข้อเท็จจริงคดีที่ดิน สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ 2023-01-26 11:45:00
14 K 740 ว541ค 2563 คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด กฎหมายคอนโดมิเนียม และหมู่บ้านจัดสรร วิชัย ตันติกุลานันท์ 2023-01-26 11:22:00
15 K 5025 ว559อ 2565 อาญาพิสดาร เล่ม 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2565 : หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1-205 วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 2023-01-26 10:49:00
16 K 5025 ก852ก 2565 กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 2023-01-26 10:46:00
17 K 3400 ส832ป 2563 ปัญหา - คำตอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง สุพิศ ปราณีตพลกรัง 2023-01-26 10:42:00
18 K 1063 ก768ค 2565 คดีเช็ค อาญา-แพ่ง ภาคปฏิบัติ เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี 2023-01-26 10:31:00
19 KPT 3550 ท365ค 2564 ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง 2023-01-26 10:27:00
20 K 5025 ป422ค 2565 คำถาม - คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายอาญาและแพ่งจากคำพิพากษาฎีกา ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ 2023-01-26 10:23:00
21 K 1370 อ932ก 2564 กฎหมายล้มละลาย เอื้อน ขุนแก้ว 2023-01-26 10:21:00
22 K 7384.C8 ว559พ 2565 แพ่งพิสดาร เล่ม 3 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2565 : เนื้อหา บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วน-บริษัท ครอบครัว วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 2023-01-26 10:13:00
23 K 783 ว559พ 2565 แพ่งพิสดาร เล่ม 4 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2565 : เนื้อหา ทรัพย์ มรดก วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 2023-01-26 10:10:00
24 K 7384.C8 ว559พ 2565 แพ่งพิสดาร เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2565 : เนื้อหา ซื้อขาย ขายฝาก ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง ตัวแทน วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 2023-01-26 10:04:00
25 K 623 ว559พ 2565 แพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2565) : เนื้อหา นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 2023-01-26 09:58:00
26 K 5025 ว559ก 2565 อาญาพิสดาร เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2565 : หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206-398 วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 2023-01-26 09:45:00
27 K 5025 ค119ร 2564 รากฐานกฎหมายอาญา คณพล จันทน์หอม 2023-01-26 09:37:00
28 K 840 จ637ค 2565 คู่มือการศึกษากฎหมายสัญญาทางพาณิชย์ : หลักกฎหมาย นิติวิธี และข้อแนะนำในการศึกษากฎหมายสัญญาทางพาณิชย์ จุมพล แดงสกุล 2023-01-26 09:20:00
29 E 1116.L6 อ882ภ 2565 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เอกวัฒน์ สิริโสภณวรกุล 2023-01-26 09:18:00
30 K 2390 อ819ก 2563 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา อุทัย อาทิเวช 2023-01-26 09:08:00
31 K 623 ส238ค 2565 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้และสัญญา ฉบับสมบูรณ์ สมชัย ฑีฆาอุตมากร 2023-01-26 09:00:00
32 KPT 4610 ส459ห 2565 หลักและคำพิพากษา : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงฯ สหรัฐ กิติ ศุภการ 2023-01-26 08:55:00
33 K 5025 ป545ก 2565 กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 แห่งราชอาณาจักรสยาม ยอร์ช ปาดูซ์ 2023-01-26 08:52:00
34 K 3154 ฐ162ก 2565 กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา 2023-01-25 16:27:00
35 KPT 4610 ร122ท 2565 เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบ 3 สนาม ป.วิ.อาญา รชฏ เจริญฉ่ำ 2023-01-25 16:18:00
36 K 5025 อ262ท 2562 ทฤษฎีอาญา ทฤษฎีโทษ และกระบวนการขั้นพื้นฐาน อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 2023-01-25 16:14:00
37 KPT 68 ก675ก 2564 การปฏิรูประบบกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป กิตติศักดิ์ ปรกติ 2023-01-25 16:06:00
38 K 5510 ป394ล 2565 หลักกฎหมายครอบครัว ประสพ บุญเดช 2023-01-25 15:57:00
39 JX 6601 ด174ห 2565 หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ดวงเด่น นาคสีหราช 2023-01-25 15:44:00
40 HD 7942.5 พ161ค 2565 คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Labour law for human resource management พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น 2023-01-12 15:22:00
41 KPT640 ช935น2564 แนวคำพิพากษาฎีกา ทรัพย์ ทรัพย์สิน โชต อัศวลาภสกุล 2023-01-12 15:03:00
42 K1280น668ก2565 กฎหมายค้ำประกัน นิลุบล เลิศนุวัฒน์ 2023-01-12 14:52:00
43 KPT504 ก935น2565 นิติกรรม สัญญา และคำมั่น กรศุทธิ์ ขอพวงกลาง 2023-01-12 14:41:00
44 PE1479 จ285บ2565 แบบและวิธีการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ จันทร์ทิมา ลิมปานนท์, โยธิน อินทรประสงค์ 2023-01-12 14:27:00
45 KPT1270ด831ค2565 คดีแรงงานฟ้อง ฟ้องแรงงาน (ภาคปฏิบัติ) เดชเดโช สุโชตินันท, ชูเกียรติ เกตุชู 2023-01-12 14:10:00
46 KPT462 ม735ร2565 รวมคำฟ้องคดีอาญา เล่ม 1 มาตรา 136-288 เมธี วาดีเจริญ 2023-01-12 13:35:00
47 KPT3042 ถาม - ตอบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ (และคณะ) 2023-01-12 11:34:00
48 JX 3695 จ138ก 2565 กฎหมายระหว่างประเทศ จตุรนต์ ถิระวัฒน์ 2022-12-17 11:07:00
49 K 5025 ณ211ห 2565 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ณรงค์ ใจหาญ 2022-12-17 11:05:00
50 KPT 3550 ว663ก 2565 กฎหมายภาษีอากรเบื้องต้น วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ 2022-12-17 10:52:00
51 K 1730 พ581ห 2564 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พัลลอง มั่นดี 2022-12-17 10:51:00
52 JX 4001 ด174ห 2565 หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ดวงเด่น นาคสีหราช 2022-12-17 10:49:00
53 K 2100 ช486ค 2565 คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ชาญชัย แสวงศักดิ์ 2022-12-17 10:39:00
54 K 3154 พ197ก 2565 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง พนารัตน์ มาศฉมาดล 2022-12-17 10:37:00
55 KPT 3242 พ231ก 2564 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า พรชัย วิสุทธิศักดิ์ 2022-12-17 10:35:00
56 K 295 ก449 2563 การใช้การตีความกฎหมาย จิตติ ติงศภัทิย์ 2022-12-17 10:33:00
57 K 3150 บ153ห 2564 หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ "เกณฑ์" จำกัดอำนาจรัฐ บรรเจิด สิงคะเนติ 2022-12-17 10:30:00
58 KPT 2735 ว225ข 2565 ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ 2022-12-17 10:27:00
59 KPT 4610 ส866ห 2564 หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง สุริยา ปานแป้น และอนุวัฒน์ บุญนันท์ 2022-12-17 10:25:00
60 K 5025 ท189ก 2565 คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 2022-12-17 10:22:00
61 K 5025 ค129ก 2563 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป คณิต ณ นคร 2022-12-17 10:14:00
62 K 807 ช154ก 2565 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยมรดก ชนิสา งามอภิชน 2022-12-17 10:10:00
63 K 670 พ992ค 2565 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว ไพโรจน์ กัมพูสิริ 2022-12-17 10:09:00
64 K 805 ก284ค 2565 คำอธิบายกฎหมายมรดก กฤษรัตน์ ศรีสว่าง 2022-12-17 10:06:00
65 K 830 ภ373ห 2564 หลักกฎหมายหนี้ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง 2022-12-17 10:05:00
66 K 894 ต651ห 2565 หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์ 2022-12-17 10:02:00
67 K 720 ศ124ค 2565 คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ 2022-12-17 10:00:00
68 KPT 856 ผ951ค 2565 คำอธิบาย จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ไผทชิต เอกจริยกร 2022-12-17 09:59:00
69 K 720 ผ951ค 2565 คำอธิบายเช่าทรัพย์ - เช่าซื้อ ไผทชิต เอกจริยกร 2022-12-17 09:57:00
70 K 1021 ผ951ต 2565 ตัวแทน - นายหน้า ไผทชิต เอกจริยกร 2022-12-17 09:55:00
71 K 1056 ส447ค 2565 คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน สหธน รัตนไพจิตร 2022-12-17 09:53:00
72 K 893 ศ125ค 2564 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ 2022-12-17 09:50:00
73 K 894 ผ951ค 2565 คำอธิบาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ไผทชิต เอกจริยกร 2022-12-17 09:49:00
74 KPT 2220 บ241ค 2563 คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, มานิตย์ จุมปา 2022-12-17 09:46:00
75 K 3165 ม453ค 2562 คู่มือศึกษาวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ (ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560)) มานิตย์ จุมปา 2022-12-17 09:39:00
76 K 2110 ถ267ว 2564 ว่าความ การถามพยาน และการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ถวัลย์ รุยาพร 2022-12-17 09:37:00
77 K 4456 ช445ค 2563 คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 2022-12-17 09:36:00
78 K 3943 ก563ก 2564 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กำชัย จงจักรพันธ์ 2022-12-17 09:33:00
79 K 5025 อ357ค 2564 คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ.อ.ภาค 1, ภาค 2, ภาค 3, ภาค 4, ภาค 5, ภาค 6, ภาค 7) อรรถพล ใหญ่สว่าง 2022-12-17 09:31:00
80 K 5025 ธ516ค 2564 คำอธิบาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 (มาตรา 157-245) เล่ม 2 ธานิศ เกศวพิทักษ์ 2022-12-17 09:29:00
81 K 5025 ธ516ค 2564 คำอธิบาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2 (มาตรา 1-156) เล่ม 1 ธานิศ เกศวพิทักษ์ 2022-12-17 09:27:00
82 K 623 ส239ค 2565 คำอธิบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 สมชาย จุลนิติ์ 2022-12-17 09:26:00
83 K 5025 ช514ก 2565 กฎหมายอาญาภาค 1-58, 107-208 ชาตรี สุวรรณิน 2022-12-17 09:24:00
84 K 5025 ก976ค 2565 คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิด มาตรา 288 - มาตรา 366/4 หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ 2022-12-17 09:22:00
85 K 783 ส236ค 2565 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ทรัพย์ สมจิตร์ ทองศรี 2022-12-17 09:21:00
86 K 805 พ231ค 2564 คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก พรชัย สุนทรพันธุ์ 2022-12-17 09:19:00
87 K 3420 ฤ176ศ 2564 ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ฤทัย หงส์สิริ 2022-12-17 09:18:00
88 K 270 ณ322ค 2565 คำอธิบาย วิชานิติกรรม-สัญญา ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา 2022-12-17 09:14:00
89 K 893 ฉ259ค 2563 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ฉันทวัธน์ วรทัต 2022-12-17 09:11:00
90 JC 596.2.T35 ร385พ 2565 PDPA ฉบับเข้าใจง่าย สไตล์ Easy PDPA รับขวัญ ชลดำรงค์กุล และ อมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์ 2022-10-28 10:29:00
91 JC 596.2.T35 ช358ก 2564 PDPA ทีละขั้นทีละตอน ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต และยิ่งพร อินทร์ศรีชื่น 2022-08-06 11:38:00