แนะนำหนังสือใหม่
สารบัญวารสารออนไลน์


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 79 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 038-146-123 ต่อ 2301 ถึง 5 (อัตโนมัติ) โทรสาร 038-146-011 e-Mail: library@chonburi.spu.ac.th