ข้อมูลวารสารวิชาการ ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

ลำดับ รายชื่อวารสารวิชาการ กำหนดออก
1
กฎหมายนิติศาสตร์จุฬา
3 เดือน
2
กฎหมายปกครอง
4 เดือน
3
กฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
6 เดือน
4
กฎหมายใหม่
1 เดือน
5
เทศาภิบาล
1 เดือน
6
นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์
3 เดือน
7
บทบัณฑิตย์
3 เดือน
8
ผู้นำท้องถิ่น
1 เดือน
9
ยุติธรรม
2 เดือน
10
ศาลปกครอง
4 เดือน
11
สภาทนายความ (คิด)
1 เดือน
12
สรรพากรสาส์น
1 เดือน
13
อัยการ
3 เดือน
14
เอกสารภาษีอากร
1 เดือน
15
หมอความยุติธรรม
2 เดือน
16
American criminal law review
3 เดือน
17
Business law & human resources
1 เดือน
18
Harvard law review
-
19
International legal materials
3 เดือน
20
Real property probate and trust journal
4 เดือน
21
The business lawyer
3 เดือน
22
Wyoming law review
6 เดือน
23
Yale law & policy review
3 เดือน
24
การเงินธนาคาร
1 เดือน
25
For Quality Management
1 เดือน
26
Logistics Time
1 เดือน
27
Logistics Thailand
1 เดือน
28
Logistics Digest
1 เดือน
29
Make Money
1 เดือน
30
Lawyers Council of Thailand
1 เดือน
31
กระบวนการยุติธรรม
3 เดือน
32
MBA
1 เดือน
33
บริหารธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์
3 เดือน
34
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
3 เดือน
35
กฎหมายธุรกิจบัณฑิต
4 เดือน
36
บัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์
3 เดือน
     


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 79 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9, 0-3827-6591 ต่อ 2301 ถึง 5 (อัตโนมัติ) โทรสาร 0-3874-3700 e-mail: library@chonburi.spu.ac.th