จำนวนผู้เข้าชม : 3,122

หนังสือมาใหม่

# Call Number ชื่อ ผู้แต่ง วันที่
1 TS 155 ส731ล 2565 LEAN ผู้ประกอบการยุคใหม่ สิริพงศ์ จึงถาวรรณ 2022-10-21 14:37:00
2 T 58.6 ส717ร 2564 ระบบสารสนเทศเพื่อการแข่งขันในยุคดิจิทัล สิงหะ ฉวีสุข 2022-07-31 13:25:00
3 HD 38.5 ฉ229ก 2565 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel เพื่อการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ 2022-07-30 13:32:00
4 HD 30.25 ส732ก 2564 การจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ สิริอร เศรษฐมานิต 2022-07-30 11:40:00
5 HD 45 ธ149ข 2564 Digital Transformation Compass: เข็มทิศทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล และณัฐพร วิรุฬหการุญ 2022-07-30 11:04:00
6 HD 62.5 ร493ด 2565 The lean stratup: ลีนสตาร์ตอัพ อีริค รีส์ 2022-07-30 10:17:00
7 HF 5415.5 อ463ว 2564 วิธีสร้างผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ อเล็กซ์ซานเดอร์ ออสเทอร์วัลเดอร์ 2022-07-30 09:57:00
8 HF 5415.13 จ423ม 2565 Marketing technology trend 2022 พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทค จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ 2022-07-29 14:55:00
9 HF 5415.1265 ธ149ป 2562 เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล 2022-07-29 11:20:00
10 HD 30.28 ธ699ซ 2564 ZERO to ONE หลักคิดสำหรับสตาร์อัพสู่การสร้างอนาคต Peter Thiel 2022-07-29 09:53:00
11 HF 5415.12.J3 ก277ห 2564 Makoto marketing : หลักสูตรการตลาดแบบจริงใจสไตล์ญี่ปุ่น กฤตินี พงษ์ธนเลิศ 2022-07-29 09:24:00
12 HF 5415.5 ศ285ก 2564 การจัดการบริการ ศลิษา ภมรสถิตย์ 2022-03-15 15:44:00
13 HE 9776 E92C 2017 Civil Aviation Virginia Evans, Jenny Dooley & Kent Berwick 2019-07-26 15:31:00
14 BF 481 ค167ค 2561 แค่ใช้เวลาเป็นไม่ต้องเก่งก็ไปได้ไกลกว่า Kevin Kruse 2020-02-06 13:14:00
15 HF 1379 ส843ก 2564 การเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกครบวงจร สุเมษ เลิศจริยพร 2022-03-15 13:48:00
16 BF 637.S8 ว583ส 2562 14 หลักคิด พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ วิทยากร เชียงกูล 2020-03-05 14:02:00
17 BF 637.S8 ด812ส 2562 Smarter Faster Better Charles Duhigg 2020-03-05 14:59:00
18 HD 62.5 ก685ห 2562 100 ไอเดียปั้นงานเสริม เพื่อเติมเงิน Chris Guillebeau 2020-03-06 08:57:00
19 HF 5549.5.M3 ส238อ 2562 องค์กรดี บุคลากรเด่น เน้นวิธีการหลากหลาย สมชาติ กิจยรรยง 2020-03-06 09:46:00
20 HF 5386 ฮ942ม 2562 เมื่อไม่มีเส้นทางที่ง่ายในการทำธุรกิจ Ben Horowitz 2020-03-06 10:13:00
21 TS 155 ส863ป 2562 แปลงร่างธุรกิจด้วยลีน สุริยะ เลิศวัฒนะพงษ์ชัย, David Silverstein และ Phil Samuel 2020-03-06 11:27:00
22 HD 38.5 P38T 2018 Thai multinationals and global value chains Pavida Pananond 2020-06-19 15:54:00
23 TS 155 ก961พ 2557 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามวิถีไคเซ็น โกศล ดีศีลธรรม 2020-07-01 10:41:00
24 HE 151 ส355ร 2557 ระบบบริหารพนักงานขับรถ สราวุธ สังฆ์การีย์ 2020-07-01 10:36:00
25 HF 5386 น156ส 2557 Succreate นนทพัฒน์ วงศ์เลิศสุวรรณ 2020-07-01 09:42:00
26 BF 637.P4 ม464ก 2562 การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงมหาศาล Steve J. Martin, Noah J. Goldstein และ Robert B. Cialdini 2020-07-13 15:54:00
27 QA 278.3 ส736บ 2559 แบบจำลองสมการโครงสร้างทางการตลาด สืบชาติ อันทะไชย 2020-07-13 15:12:00
28 HD 30.3 ว492ก 2563 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ วาสิตา บุญสาธร 2021-07-29 16:08:00
29 HF 5415.1265 ส842ส 2564 สูตรลับหาสินค้าที่ตลาดต้องการ สุมลรัตน์ ภิรมย์ธนากุล 2022-02-17 10:56:00
30 Q 335 ท375อ 2564 อนาคตที่ AI ทำอะไรคุณไม่ได้ ทาซากะ ฮิโรชิ 2022-02-17 10:11:00
31 HD 30.29 บ897ค 2564 คู่มือทดสอบไอเดียธุรกิจ David J. Bland และ Alex Osterwalder 2022-02-10 13:53:00
32 HF 5415.15 อ985ค 2564 คิดแบบ LEAN : วิธีสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีวันล้มเหลว Dan Olsen 2022-02-10 13:20:00
33 HD 30.28 พ113ข 2564 เขียนแผนธุรกิจเข้าใจง่ายใน 3 นาที พงศ์กิตติ์ ชาญธีรวัชร์ 2022-02-10 10:16:00
34 HD 30.28 อ883น 2564 นวัตกรรมการจัดการ เอกวิทย์ มณีธร และเขมมารี รักษ์ชูชีพ 2022-02-09 16:10:00
35 HD 70.J3 ช576ท 2564 ทำแบบญี่ปุ่น สำเร็จแบบญี่ปุ่น : การดำเนินกิจการ 100 ปีที่ยั่งยืน มากิ ชิโอซาวะ 2022-02-17 13:47:00
36 QA 76.9.T48 น469ส 2564 Storytelling with data Cole Nussbaumer Knaflic 2022-02-17 15:22:00
37 HF 3800.563 ส665ม 2564 มองให้ขาด นำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ 2022-02-17 14:33:00
38 HD 30.28 ม119ท 2564 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ มฑุปายาส ทองมาก 2022-02-09 14:41:00
39 HD 38.5 ก275ก 2564 กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทาน กฤตพา แสนชัยธร 2022-02-09 12:02:00
40 HD 38.5 ธ468ก 2564 การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน ธัญภัส เมืองปัน และฐิติมา วงศ์อินตา 2022-02-09 11:26:00
41 HD 62.15 ณ342ค 2564 คลุกวงใน TQA เคล็ด (ไม่) ลับขององค์กรชั้นเลิศ ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐพงษ์ 2022-02-05 16:03:00
42 HF 5415 ค183ก 2564 การตลาด 5.0 Philip Kotler, Hermawan Kartajaya และ Iwan Setiawan 2022-02-05 15:44:00
43 HF 5415.1265 พ799ส 2564 Story Marketing ทำการตลาดผ่าน "เรื่องเล่า" ต้องรู้จักการ "เล่าเรื่อง" อย่างชาญฉลาด พีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์ 2022-02-05 14:38:00
44 HD 38.5 M47O 2020 Operations and supply chain management for MBAS Jack R. Meredith & Scott M. Shafer 2022-01-07 18:19:00
45 HE 9781 B47S 2019 Solving Transport Problems: Towards Green Logistics Walid Besbes 2022-01-07 18:12:00
46 HE 571 V36M 2020 Maritime Supply Chains Thierry Vanelslander & Christa Sys 2022-01-07 18:06:00
47 TS 155 R33B 2021 Big Data Analytics in Supply Chain Management: Theory and Applications Iman Rahimi, Amir H. Gandomi & Simon James Fong 2022-01-07 18:04:00
48 HE 571 S66C 2021 Container Logistics and Maritime Transport Dong-Ping Song 2022-01-07 18:00:00
49 HD 38.5 S94T 2021 The digital transformation of logistics : Demystifying impacts of the fourth industrial revolution Mac Sullivan & Johannes Kern 2022-01-06 22:25:00
50 HD 38.5 B52S 2021 Supply chain management best practices David Blanchard 2022-01-06 22:14:00
51 HD 38.5 S68B 2021 Becoming a supply chain leader : Mastering and executing the fundamentals Sourya Datta & Sudip Das 2022-01-06 19:55:00
52 HD 38.5 S22S 2020 Sustainable Procurement in Supply Chain Operations Sachin K. Mangla 2022-01-06 19:46:00
53 HD 31 J32O 2021 Operations and supply chain management F Robert Jacobs & Richard B Chase 2021-11-20 15:37:00
54 HD 45 ธ149ค 2563 Digital transformation canvas : โมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล 2021-11-20 15:30:00
55 HF 5415.13 ว582บ 2561 บริหารธุรกิจ: ความสำเร็จและความยั่งยืนบนการสร้างคุณค่า วิทยา ด่านธำรงกุล 2021-11-20 15:27:00
56 HF 5415.123 ว276ก 2563 การสื่อสารการตลาดและสังคม วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 2021-11-20 14:36:00
57 HF 5415.1265 ณ342ด 2563 Digital marketing concept & case study 7th edition (ฉบับรับมือ New Normal หลัง COVID-19) ณัฐพล ใยไพโรจน์ 2021-11-20 14:23:00
58 HF 5415.32 ธ621ก 2563 การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา 2021-11-20 14:18:00
59 HD 45 ส761ก 2564 การจัดการนวัตกรรม สุชาติ ไตรภพสกุล และชาคริต พิชญางกูร 2021-11-20 14:14:00
60 HD 62.7 พ672ก 2563 การจัดการธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ 2021-11-17 16:59:00
61 HA 29.5.T5 พ435ส 2563 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี 2021-11-17 16:53:00
62 HD 9980.5 ธ129ก 2563 การตลาดบริการ ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ และสุพจน์ กฤษฎาธาร 2021-11-17 16:45:00
63 BF 481 ก269ท 2563 ทำงานให้สนุกเหมือนเล่น Piotr felike grzywacz 2021-11-17 16:43:00
64 BF 774 ย851ห 2563 1 นาทีพรีเซ็นต์ให้โลกจำ Yoichi Ito 2021-11-17 16:37:00
65 HD 38.2 ร151ท 2563 ทำงานให้ "ได้ดี" ด้วย mindset แบบ CEO Ryu Lang D 2021-11-17 16:33:00
66 HD 30.28 ซ510ท 2563 Startup easily ทำอาชีพ ให้เป็นมืออาชีพ Zengyang Xing 2021-11-16 17:04:00
67 HC 427 อ646ช 2563 China next normal : วิกฤตและโอกาสของจีนในโลกหลังโควิด อาร์ม ตั้งนิรันดร 2021-11-16 16:55:00
68 HD 60 ส979ซ 2563 CSR ที่แท้ : เพื่อพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนและมีมูลค่าเพิ่ม โสภณ พรโชคชัย 2021-11-16 16:53:00
69 BF 481 ค349ค 2563 คิด, เร็วและช้า Daniel Kahneman 2021-11-16 16:49:00
70 HF 5548.32 ร355ด 2563 The Sales Master คนประสบความสำเร็จขาย Online Offline รัฐธีร์ ชาญชินปวิณณัช 2021-11-13 21:34:00
71 HF 5549 ค257พ 2563 Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น Kan Sumita 2021-11-13 21:26:00
72 BF 441 ภ524ค 2563 Crisis Wisdom : ปัญญา (ฝ่า) วิกฤติ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา 2021-11-13 21:21:00
73 BF 637.S8 อ979พ 2563 Put the Right Man on the Like Job เป็นคนที่ใช่ในงานที่ชอบ โอมศิริ วีระกุล 2021-11-13 21:13:00
74 HF 5549.5.M63 ร185ห 2563 หลักสูตรลงมือทำทันทีจาก Stanford Bernard Roth 2021-11-13 16:47:00
75 HG 179 ท851ว 2563 วางแผนการเงินด้วยวงล้อ PDCA Tomita Kazumasa 2021-11-13 16:42:00
76 HF 5351 ส770ธ 2564 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ 2021-08-11 17:10:00
77 HA 32 ส794ป 2563 โปรแกรม Mplus กับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช 2021-08-11 16:44:00
78 HD 57.7 ม854ก 2562 กฎ 21 ข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้ John C.Maxwell 2021-07-30 16:38:00
79 HD 57.7 พ531ช 2563 ใช้คนน้อยกว่าผลลัพธ์มากกว่า พัฒนะ บุราศิริ 2021-07-30 16:30:00
80 Q 335 อ443อ 2563 AI Buzzword เอไอ ไม่ใช่แค่คำกล่าวลอยๆ อสมา กุลวานิชไชยนันท์ 2021-07-30 16:21:00
81 Q 335 ค981อ 2563 AI SUPERPOWERS : จีน อเมริกา มหาอำนาจ Technology เงินตรา อนาคต Kai-Fu Lee 2021-07-30 16:13:00
82 HF 5415.13 จ423ม 2564 Marketing technology trend 2021 พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทค จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ 2021-07-30 16:07:00
83 HG 1710 อ618ป 2563 ปฏิวัติโมเดลธุรกิจด้วยบล็อกเชน อาณัติ ลีมัคเดช 2021-07-30 16:00:00
84 BF 431 ค188ค 2564 คนเก่งมาจากไหน Daniel Coyle 2021-07-30 15:49:00
85 HD 30.23 พ523ก 2563 กลยุทธ์การให้เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน พัชรินทร์ สิรสุนทร 2021-07-30 15:40:00
86 HF 5548.32 ก351 2563 นำเข้า ส่งออกออนไลน์ด้วย Alibaba Pre-Order + Dropship + OEM กองบรรณาธิการ 2021-07-29 16:26:00
87 HD 58.6 ก851ศ 2563 ศาสตร์และศิลป์ของการเจรจา เกียรติ สิทธีอมร 2021-07-29 16:18:00
88 HF 5415.13 ณ342ด 2564 Data thinking ทำธุรกิจให้รุ่ง ยอดขายพุ่งด้วยดาต้า ณัฐพล ม่วงทำ 2021-07-29 16:14:00
89 BF 637.S8 ส951ก 2564 เก่งง่าย รวยง่าย ด้วยบันได 3 ขั้น เสือนอนพิง 2021-07-29 16:03:00
90 HG 4661 ม581ธ 2563 Think & Trade like a champion : คิดและเทรดอย่างแชมป์เปี้ยน Mark Minervini 2021-07-29 15:48:00
91 HD 37 ณ242บ 2563 บริหารกำไรให้ทะลุเป้าด้วย 20 คำถาม ณรงค์วิทย์ แสนทอง 2021-07-29 15:57:00
92 HG 179 ป312ห 2563 60 เทคนิคเป็นเศรษฐีอายุน้อย ประพฤติ กฤติยานุรักษ์ 2021-07-29 15:53:00
93 HD 38.5 อ745ร 2563 รอด!!!…ทุกวิกฤติ ด้วยการจัดการซัพพลายเชนที่ยอดเยี่ยม อินทิรา สิทธิเวช 2021-07-27 14:43:00
94 BF 637.S8 ณ242ก 2563 Growth Mindset พัฒนาตัวเองให้สำเร็จแบบก้าวกระโดด ณรงค์วิทย์ แสนทอง 2021-07-27 14:02:00
95 HD 57.7 ธ129ห 2563 50 จุดพลิก สู่ยอดผู้นำ 4.0 ธชเศรษฐ์ ศักดิ์กมลภัสร์ และวิชัย ว่องศิลป์วัฒนา 2021-07-27 14:27:00
96 HD 30.28 อ356จ 2563 เจาะอนาคตโลก มองหา Start Up อรรถพร จงรักศักดิ์, กฤดากร คเชนทร์ชัย และวรพงษ์ ตรีประลำ 2021-07-27 14:35:00
97 HF 5415.129 ม246อ 2562 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน หน่วยที่ 1-6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 2020-07-16 15:11:00
98 HD 9016 ส854ท 2563 ทำไมร้านวัสดุก่อสร้างที่เติบโตมาก ๆ ถึงใช้ระบบโลจิสติกส์เป็นแกนหลักขับเคลื่อนธุรกิจ (การบริหารสต๊อกร้านวัสดุก่อสร้างอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ) สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล 2020-07-17 11:28:00
99 HF 5415.129 ม246อ 2561 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน หน่วยที่ 7-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 2020-07-16 14:55:00
100 HD 30.28 ส898ว 2560 วิถีใหม่การบริหารยุทธศาสตร์สู่ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน เสน่ห์ จุ้ยโต 2020-07-16 13:35:00
101 HF 1359 ม246ป 2555 ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2020-07-16 14:23:00
102 HF 5548.32 ม246ป 2559 ประมวลสาระชุดวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2020-07-16 15:48:00
103 HF 5548.32 ม246ป 2557 ประมวลสาระชุดวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2020-07-16 16:05:00
104 HB 241 ม246อ 2562 เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2020-07-17 09:40:00
105 HB 241 ม246อ 2562 เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด หน่วย 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2020-07-17 10:01:00
106 HD 9016 ส854ก 2563 การบริหารสต๊อกยาและธุรกิจร้านขายยาให้มีกำไรทันที สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล 2020-07-17 13:18:00
107 HF 1359 ม246ป 2563 ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2020-07-16 14:07:00
108 QA 76.9.B45 ม246ป 2563 ประมวลสาระชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2020-07-16 09:41:00
109 QA 76.9.D37 ม246ป 2558 ประมวลสาระชุดวิชาคลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจกิจอัจฉริยะ หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2020-07-16 11:18:00
110 HF 5415.32 ม246อ 2558 เอกสารการสอนชุดวิชาการตลาดสถาบันและการตลาดบริการ หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 2020-07-15 15:16:00
111 HD 2326 ม246ป 2563 ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2020-07-15 15:51:00
112 QA 76.9.B45 ม246ป 2561 ประมวลสาระชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2020-07-16 09:22:00
113 HF 5415.32 ม246อ 2558 เอกสารการสอนชุดวิชาการตลาดสถาบันและการตลาดบริการ หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 2020-07-16 10:26:00
114 QA 76.9.D37 ม246ป 2561 ประมวลสาระชุดวิชาคลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2020-07-16 11:04:00
115 TS 171.I6 ม246อ 2561 เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2020-07-15 14:27:00
116 HD 38.5 F38S 2014 Supply chain management : From vision to implementation Stanley E. Fawcett, Lisa M. Ellram & Jeffrey A. Ogden 2020-07-15 09:48:00
117 HD 9980.5 K36S 2014 Services management Jay Kandampully 2020-07-15 10:27:00
118 HF 5415.5 H37C 2014 Customer service : A practical approach Elaine K. Harris 2020-07-15 11:04:00
119 HD 2326 ม246ป 2563 ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2020-07-15 12:00:00
120 TS 171.I6 ม246อ 2563 เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2020-07-15 13:45:00
121 HD 38.5 S86S 2020 Supply chain management James R. Stock & Karl B. Manrodt 2020-07-14 16:15:00
122 HD 31 U47P 2020 Product design and development Karl T. Ulrich, Steven D. Eppinger & Maria C. Yang 2020-07-14 14:32:00
123 HF 5415.32 ห713พ 2561 พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล 2020-07-14 13:53:00
124 TS 156 ณ449ก 2563 การประยุกต์ใช้ TQM ในการบริหารการศึกษา ณิรดา เวชญาลักษณ์ 2020-07-13 14:25:00
125 HD 60 พ547ก 2562 การบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ พัทรียา หลักเพ็ชร 2020-07-14 13:21:00
126 HD 30.3 บ895ก 2562 การคิดเป็นภาพ Willemien Brand 2020-07-13 14:53:00
127 BF 443 ย215ค 2562 Concept is Everything ยะมะดะ โซ 2020-07-13 15:26:00
128 HD 30.2 อ641ว 2562 Workplace strategy : เกมที่ CEO ต้องรู้ อายุธพร บูรณะกุล 2020-07-13 16:14:00
129 HF 5548.32 ก743ป 2562 ปรับธุรกิจให้รอดในยุคดิจิทัล Tom Goodwin 2020-07-13 15:39:00
130 HQ 1064.T35 อ285ก 2561 การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ อมรรักษ์ สวนชูผล 2020-07-13 14:12:00
131 HF 1106 บ294ว 2563 The visual MBA : เข้าใจ MBA อย่างทะลุปรุโปร่งด้วยภาพ Jason Barron 2020-07-08 09:49:00
132 HD 62.5 ก412ก 2562 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล 2020-07-08 14:08:00
133 HD 69.T54 พ967ท 2561 ทำน้อยลง แต่ได้งานมากขึ้น ด้วยเคล็ดลับจากซีอีโอนักบริหารเวลา Robert C. Pozen 2020-07-08 13:14:00
134 HD 30.28 ผ194ค 2561 ความพอดีที่มีพลวัต : การคิดทบทวนใหม่เรื่องการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ผลิน ภู่จรูญ 2020-07-08 10:49:00
135 HD 37 ป621บ 2562 Business as unusual : สร้างความสำเร็จที่แตกต่าง ภายใต้โลกที่รอการเติมเต็ม ปิยะชาติ อิศรภักดี 2020-07-08 09:29:00
136 HD 38.5 อ786อ 2557 Operational Excellence อุดม สลัดทุกข์ 2020-06-30 15:57:00
137 HF 5548.4.M523 ด211อ 2562 Excel Expert skills รวมเทคนิคและประสบการณ์ขั้น Advance จากมืออาชีพตัวจริง ดวงพร เกี๋ยงคำ 2020-06-19 16:08:00
138 อ. HD 38.5 พ278พ 2558 พจนานุกรมศัพท์ คำอธิบายศัพท์ อังกฤษ-ไทย พื้นฐานด้วยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ควรรู้ พรวศิน ศิริสวัสดิ์ และ แสงจันทร์ กันตะบุตร 2020-06-23 11:36:00
139 HF 5718.22 ก726ร 2562 รู้รอบด้านการนำเสนอ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ 2020-06-22 14:07:00
140 HF 5415.5 T44U 2019 Unlocking the customer value chain : How decoupling drives consumer disruption Thales S. Teixeira 2020-06-22 14:26:00
141 HE 151 N68T 2019 Transportation : A global supply chain perspective Robert A. Novack 2020-06-19 15:43:00
142 HE 305 ภ479ก 2561 การวางแผนเมืองและการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ภาวิณี เอี่ยมตระกูล 2020-06-16 08:37:00
143 HF 5548.4.M523 น584ซ 2562 Super easy excel นิติธร (ธัชชัย) จำลอง 2020-06-15 15:57:00
144 HF 5548.4.M523 พ553ร 2562 รวมสูตรคำนวณและฟังก์ชัน Excel formulas + Functions ฉบับสมบูรณ์ พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร 2020-06-15 16:06:00
145 HD 30.28 ส869ก 5 GENs : Management by fact : การบริหารด้วยความจริง 5 ประการ สุวรรณ สุทธิขจรกิจการ 2020-06-12 14:20:00
146 HD 30.28 ส818ป 2562 เปลี่ยนให้โต GO! ให้สุด ด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล Sunil Gupta 2020-06-15 14:21:00
147 HD 58.9 ฟ643ก 2562 กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม Nathan Furr และ Jeff Dyer 2020-06-15 15:28:00
148 HF 1379 อ732 2563 Incoterms 2020 by the international chamber of commerce (ICC) หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย 2020-06-12 15:04:00
149 HD 37.T5 ด131ค 2562 คมคิดดรักเกอร์ Peter F. Drucker และ Joseph A. Maciariello 2020-03-06 15:52:00
150 BF 637.S4 ฮ174ก 2562 ก้าวออกจาก Comfort zone กระโจนสู่ชีวิตที่ดีกว่า Peter Hollins 2020-02-06 11:26:00
151 HD 30.28 ว322ท 2562 เทคนิคการสรุปความ วรารัชต์ มหามนตรี 2020-02-06 14:12:00
152 HF 5415.5 L82C 2019 Customer Service : Skills for Success Robert W. Lucas 2019-08-01 10:35:00
153 HD 38.5 P54M 2010 Market Leader: Logistics Management Adrian Pilbeam & Nina O'Driscoll 2019-08-01 12:21:00
154 HD 30.29 น921ส 2560 Sprint สร้างไอเดียไหนก็ได้ใจลูกค้าใน 5 วัน Jake Knapp, John Zeratsky & Braden kowitz 2019-07-25 09:24:00
155 HF 5386 ซ953ป 2559 เปลี่ยนคนธรรมดาให้มีหัวธุรกิจใน 3 ชั่วโมง Saito Kotatsu 2019-07-25 09:58:00
156 HF 5415.153 ด361ว 2561 วิถีสู่น่านน้ำสีคราม : กลยุทธ์การเป็นผู้ชนะโดยไม่ต้องแข่งขัน W. Chan Kim และ Renee Mauborgne 2019-07-25 10:45:00
157 HD 62.5 ณ342ส 2560 StartUp คิดให้ดัง ทำให้รวย ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ 2019-07-25 10:56:00
158 HD 30.28 ด362ต 2562 ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs John Doerr 2019-07-25 11:12:00
159 HF 5415.129 ส881ก 2560 การบริหารช่องทางการตลาด สุวิทย์ นามบุญเรือง 2019-07-25 11:46:00
160 HD 57.7 ช446ภ 2561 ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารองค์การ : แนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษา ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 2019-07-25 11:54:00
161 HF 5429 ฐ319ก 2561 การบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ฐายิกา กสิวิทย์อำนวย 2019-07-25 12:03:00
162 BF 408 ก443 2561 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า คณะกรรมการวิชาการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า, รวบรวม 2019-07-25 14:16:00
163 TS 156 ณ328ว 2562 วิศวกรรมคุณภาพและการจัดการ : เข็มทิศการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย 2019-07-25 15:22:00
164 HE 151.75 ค357ก 2560 การขนส่งสินค้าในงานโลจิสติกส์ คำนาย อภิปรัชญาสกุล 2019-07-25 15:24:00
165 TS 155 อ964ท 2561 ทำแล้วรวย จัดแล้วดี ตามวิถีโตโยต้า OJT Solutions 2019-07-25 15:42:00
166 HD 31.2 B69I 2016 Introduction to Operations and Supply Chain Management Cecil C. Bozarth & Robert B. Handfield 2019-07-10 16:34:00
167 HF 5415.13 C46S 2016 Supply Chain Management : Strategy, planning, and operation Sunil Chopra & Peter Meindl 2019-07-09 14:40:00
168 PE 1128 E92L 2018 Logistics book 1 Virginia Evans, Jenny Dooley & Donald Buchannan 2019-07-09 16:29:00
169 TS 155 K72O 2019 Operations Management: Processes and Supply Chains Lee J. Krajewski, Manoj K. Malhotra & Larry P. Ritzman 2019-07-10 11:38:00
170 TA 168 B52L 2014 Logistics Engineering and Management Benjamin S. Blanchard 2019-07-10 12:16:00
171 TS 155 J32O 2018 Operations and Supply Chain Management F. Robert Jacobs & Richard B. Chase 2019-07-10 14:38:00
172 HD 62.4 H54G 2019 Global Business Today Charles W.L. Hill & G. Tomas M. Hult 2019-07-10 15:46:00
173 HD 30.28 พ992ก 2559 การคิดเชิงกลยุทธ์ : ความได้เปรียบเชิงนวัตกรรม ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา 2019-07-02 16:26:00
174 TS 155 C32M 2019 Matching Supply with Demand: An Introduction to Operations Management Gerard Cachon & Christian Terwiesch 2019-07-05 10:22:00
175 HD 38.5 H37L 2014 Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain Alan Harrison, Remko van Hoek & Heather Skipworth 2019-07-05 11:18:00
176 HF 5415.13 C46S 2019 Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation Sunil Chopra 2019-07-05 14:02:00
177 HF 5415.6 M87C 2018 Contemporary Logistics Paul R. Murphy & A. Michael Knemeyer 2019-07-06 10:19:00
178 HD 38.5 B68S 2019 Supply Chain Logistics Management Donald J. Bowersox 2019-07-06 12:00:00