แบบฟอร์มออนไลน์

โลโก้มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีโลโก้สำหรับทำเอกสาร ของมหาวิทยาลัย

แบบที่ 1 (สำหรับทำเอกสารทั่วไป คลิ้กขวาแล้วเลือก save picture as เพื่อนำไปใช้งาน)


แบบที่ 2 (สำหรับทำซองจดหมาย คลิ้กขวาแล้วเลือก save as เพื่อนำไปใช้งาน)


แบบไฟล์เอกสาร Word
ไฟล์เอกสารขนาด A4 พร้อมโลโก้ของมหาวิทยาลัย (คลิ้กขวา แล้วเลือก save as เพื่อนำไปใช้งาน)
ไฟล์ซองจดหมาย พร้อมโลโก้ของมหาวิทยาลัย (คลิ้กขวา แล้วเลือก save as เพื่อนำไปใช้งาน)
 

หมายเหตุ หากท่านใช้ Browser Google Chrome จะไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้จะต้อง Download เอกสารลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน

สำนักงานบุคคล
สบ 01 ใบสมัครงาน Online
สบ 02-1 ใบลาออกสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที Online
สบ 02-2 ใบลาออกสำหรับพนักงาน PDF
สบ 03-1 ใบลาป่วย/ลากิจ/ลาอุปสมบท Online
สบ 03-2 ใบลาคลอด PDF Online
สบ 04 ขอรายงานตัวกลับเข้าทำงานกรณีลาครบกำหนด PDF
สบ 05 ขอยกเลิกวันลา PDF
สบ 06 ขอหยุดชดเชย / เปลี่ยนวันหยุด PDF Online
สบ 07 รับรองการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานนอกสถานที PDF Online
สบ 08 แจ้งวันหยุดประจำสัปดาห์ PDF Online
สบ 09 ขออนุมัติชั่วโมงทำงาน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (สำหรับอาจารย์) PDF
สบ 10-1 ขอรับทุนศึกษาต่อภายในประเทศ PDF
สบ 10-2 ขอรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ PDF
สบ 10-3 ขอรับทุนระยะสั้น
สบ 11 ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ (กรณีรับทุนศึกษาต่อ) PDF
สบ 12 ขอเพิ่มวุฒิการศึกษา PDF
สบ 13 ขอปรับอัตราเงินเดือน PDF
สบ 14 ขอรับค่าความสามารถพิเศษ PDF
สบ 15 ขอรับค่าตอบแทนทางวิชาการ PDF
สบ 16 ข้อตกลงไม่ขอรับค่าตอบแทนทางวิชาการ
สบ 17 ขอหนังสือรับรองการทำงาน PDF
สบ 18 ขอเปลี่ยนตำแหน่งเป็นอาจารย์ PDF
สบ 19 ฟอร์มการส่งมอบภาระงาน PDF
แบบฟอร์มใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PDF
สำนักวิจัยและวิทยบริการ
วจ 01 แบบฟอร์มเสนอเค้าโครงการวิจัย
วจ 02 แบบฟอร์มสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
วจ 03 แบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติ
วจ 04 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
วจ 06 แบบฟอร์มนำส่งรายงานการวิจัย
วจ 07 แบบฟอร์มสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการแต่งตำรา
วจ 08 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินทุนอุดหนุนการแต่งตำรา
วจ 09 แบบฟอร์มสารบัญตำรา
วจ 10 แบบฟอร์มการขอรับบริการปรึกษาการทำวิจัย
วจ 13 ใบสมัคร SPUC Super Idea Contest 2017 (เฟ้นหานวัตกรจ้าวไอเดีย)
Template การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์
สคพ 01 แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สคพ 02 แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สคพ 03 แบบฟอร์มใบยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สำนักงานการคลัง
สค 01 แบบฟอร์มคำร้องเบิกเงินงบประมาณ
สค 02 แบบฟอร์มคำร้องชำระหลักฐานทางบัญชี
สค 03 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
สค 04 แบบฟอร์มคำร้องเบิกเงินค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา
สค 05 แบบฟอร์มคำร้องเบิกค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยง
สค 06 แบบฟอร์มขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
สค 07 แบบฟอร์มหนังสือสัญญาเงินกู้มหาวิทยาลัย
สค 08 แบบฟอร์มหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้
สค 09 แบบฟอร์มคำร้องเบิกเงินกลางเดือน
สค 10 แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
สค 11 แบบฟอร์มคำร้องเบิกเงินสดย่อย
สค 12 แบบฟอร์มคำร้องยืมเงินทดรองจ่าย
สค 13 แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินมหาวิทยาลัย
สค 14 แบบฟอร์มคำร้องขอกู้เงินเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สค 15 แบบฟอร์มคำร้องเบิกอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก
สำนักงานอาคารสถานที่
อค 01 แบบฟอร์มแจ้งซ่อม / และติดตั้งอุปกรณ์
อค 02 แบบฟอร์มคำร้องยืม - คืนอุปกรณ์
อค 03 แบบขออนุญาตจอดรถภายใน
สำนักงานพัสดุ
สพด 01 แบบฟอร์มยืม - คืนครุภัณฑ์
สพด 02 แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สพด 03 แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์
สพด 04 แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
สพด 05 แบบฟอร์มคำร้องขอให้เช่ายานพาหนะ
สำนักงานรองอธิการบดี
สอ 01 แบบฟอร์มคำร้องขอยืม-คืนอุปกรณ์จัดเลี้ยง
สอ 02 แบบฟอร์มคำร้องขอเบิกของที่ระลึก
สอ 03 แบบฟอร์มเรื่องเสนอเพื่อทราบ
สอ 04 แบบฟอร์มเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
สอ 05 แบบฟอร์มเรื่องเสนออื่นๆ
ส.ประชาสัมพันธ์และการตลาด
สป 01 แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการ   ต่อโทรศัพท์มือถือ  /  โทรศัพท์ทางไกล
สป 02 แบบฟอร์มขอใช้บริการ Copy File Digital Photo
สป 03 แบบฟอร์มคำร้องขอยืมฟิล์มกิจกรรม
สป 04 แบบฟอร์มขอยืมคืนอุปกรณ์
สำนักงานวิชาการ

แบบฟอร์มใบเปลี่ยนคุมสอบ
วก 03 - Template เอกสารประกอบการพิจารณาหลักสูตร1-1 (กรณีปรับปรุงหลักสูตร)
วก 04 - Template เอกสารประกอบการพิจารณาหลักสูตร1-1 (กรณีหลักสูตรใหม่)
วก 05 - Template เอกสารประกอบการพิจารณาหลักสูตร2
วก 06 - Template เอกสารประกอบการพิจารณาหลักสูตร3 (การเทียบเคียงรายวิชา)
วก 08 - Template การบันทึก Knowledge Node
แบบรายงานพิจารณารายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
แบบรายงานพิจารณารายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาโท
แบบรายงานพิจารณารายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาเอก
Template สมอ.08 กรณีดำเนินการเกี่ยวกับปรับวิชา
Template การเขียนบรรณานุกรมแบบผลงานวิจัย
Flow Chart ระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตรและเปิดดำเนินการหลักสูตร (Update 01-10-2562)
รวมรายวิชา WIL (Update 11-10-2562)
Template ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฯ
รายวิชาGE แนบท้ายเล่มมคอ.2 เพิ่ม PLO GE160163
Template สมอ.08 กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ revise 31.01.63
Template เปลี่ยนแปลงอาจารย์ เริ่มใช้4-2 การนำเสนอ 11.01.63
Template มคอ.2 ปริญญาตรี เพิ่ม PLO ปรับตามสป.อว. 23.02.63
Template มคอ.2 บัณฑิตศึกษา เพิ่ม PLO ปรับตามสป.อว. 23.02.63
แบบฟอร์มเสนออาจารย์พิเศษสอนรายวิชา
Template การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
วก 02-Template แบบฟอร์มยืนยันอาจารย์ประจำหลักสูตร
วก 01-Template แบบฟอร์มยืนยันอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แบบฟอร์มฐานลำดับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร
สำนักงานห้องสมุด
แบบฟอร์มรายการหนังสือยืม 1 ภาคการศึกษา
งานศิลปกรรมและออกแบบ
สศ 01 แบบฟอร์มคำร้องขอดำเนินการงานศิลปกรรม
สศ 02 แบบฟอร์มคำร้องยืม-คืนอุปกรณ์ศิลปกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย
แบบฟอร์มขอใช้ห้องพักนักศึกษา
สำนักงานกิจการนักศึกษา
สน 04 แบบบันทึกแสดงความรับผิดชอบในการกำกับดูแลนักศึกษาทำกิจกรรมนอกสถานที่
สน 05 แบบบันทึกความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม
สน 06 หนังสือตักเตือนนักศึกษาสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย
คณะศิลปศาสตร์
แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนพิเศษ
แบบฟอร์มการสอนชดเชย
แบบฟอร์มประกาศสอนชดเชย
คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษใหม่
แบบฟอร์มประกาศการเรียนชดเชย
แบบฟอร์มการสอนชดเชย
แบบฟอร์มคำร้องยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอน
แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนของแหลมฉบัง
สำนักงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
แบบฟอร์มแบบเสนอขออนุมัติอบรม / ประชุม / ประชุมวิชาการ / สัมมนา / ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มใบรายงานผลการฝึกอบรม / ประชุม / ประชุมวิชาการ / สัมมนา / ศึกษาดูงาน


*ข้อแนะนำ: ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลของท่านให้ทันสมัยอยู่เสมอ..โดยกดปุ่มrefresh
Update: Nawarat  Kamsiang
 
Copyright © 2005 Sripatum University at Chonburi. All rights reserved.
Office of Computer Service. E-mail: computer@chonburi.spu.ac.th