ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ-คำสั่งของนักศึกษา

เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
  545. ประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สำนักงานรองอธิการบดี
03 สิงหาคม 2564
  544. ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564
สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
20 เมษายน 2564
  543. กำหนดวันแก้ไขสัญลักษณ์ NE ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
สำนักงานวิชาการ
31 มีนาคม 2564
  542. เรื่อง การขอจัดตั้งชมรม ประจำปี 2564
สำนักงานกิจการนักศึกษา
26 มีนาคม 2564
  541. ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์
06 กุมภาพันธ์ 2564
  540. วันเวลารายชื่อนักศึกษาสอบชดเชย 1/2563
สำนักงานวิชาการ
27 มกราคม 2564
  539. กำหนดวันดำเนินการสอบชดเชย ภาค 1/2563
สำนักงานวิชาการ
17 พฤศจิกายน 2563
  538. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม ประจำปีการศึกษา 2563
สำนักงานกิจการนักศึกษา
03 พฤศจิกายน 2563
  536. รายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ประจำปีการศึกษา 2563
สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
16 ตุลาคม 2563
  535. กำหนดวันให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ฯ ปี 2563
สำนักงานวิชาการ
07 ตุลาคม 2563
  534. การขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2564 (ขอผ่อนผันทหาร))
สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
24 กันยายน 2563
  530. รายชื่อผู้หมดเหตุผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563
สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
14 สิงหาคม 2563
  529. ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563
สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
29 กรกฎาคม 2563
  527. ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563
สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
21 กรกฎาคม 2563
  525. กำหนดวันดำเนินการสอบชดเชยภาคภารศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
สำนักงานวิชาการ
21 กรกฎาคม 2563
  522. กำหนดวันดำเนินการสอบชดเชย ภาค 2/2562
สำนักงานวิชาการ
25 พฤษภาคม 2563
  521. เรื่อง ทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจาปีการศึกษา 2563
สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
17 พฤษภาคม 2563
  520. การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
13 พฤษภาคม 2563
  519. มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์
04 เมษายน 2563
  518. ประกาศมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากร
สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์
15 มีนาคม 2563
  517. ประกาศมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษา
สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์
15 มีนาคม 2563
  516. ประกาศกำหนดการเรียนและการสอบภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์
14 มีนาคม 2563
  514. รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ได้รับการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2563
สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
06 มีนาคม 2563
  513. เรื่อง การขอจัดตั้งชมรม ประจำปี 2563
สำนักงานกิจการนักศึกษา
10 มีนาคม 2563
  512. เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
สำนักงานกิจการนักศึกษา
10 มีนาคม 2563
  511. เรื่อง การขอจัดตั้งชมรม ประจำปี 2563
สำนักงานกิจการนักศึกษา
10 มีนาคม 2563
  501. แจ้งวันเวลาและห้องสอบชดเชย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานวิชาการ
14 มกราคม 2563
  491. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
02 พฤศจิกายน 2562
  490. กำหนดวันดำเนินการสอบชดเชยภาคการศึกษาที่ 1/2562
สำนักงานวิชาการ
02 พฤศจิกายน 2562
  486. การขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2563 (ขอผ่อนผันทหาร))
สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
24 กันยายน 2562
  485. รายชื่อผู้หมดเหตุผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562
สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
31 สิงหาคม 2562
  482. รายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ประจำปีการศึกษา 2562
สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
14 สิงหาคม 2562
  480. แจ้งวันเวลาและห้องสอบ ชดเชย ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561
21 สิงหาคม 2562
  479. นโยบายในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
สำนักงานกิจการนักศึกษา
07 สิงหาคม 2562
  478. ประกาศนโยบายในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
สำนักงานกิจการนักศึกษา
07 สิงหาคม 2562
  477. ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจาปีการศึกษา 2562
สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
26 กรกฎาคม 2562
  476. กำหนดวันดำเนินการสอบชดเชย ภาคการศึกษาที่ื 3 ปีการศึกษา 2561และ Early Birds ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
20 กรกฎาคม 2562
  475. ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2562
12 กรกฎาคม 2562
  474. ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทนักเรียน นักศึกษา ทมีี่ความสามารถพิเศษ ด้านกิจกรรมและศิลปวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2562
18 กรกฎาคม 2562
  473. ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาสาหรับนักกีฬา ประจาปีการศึกษา 2562
18 กรกฎาคม 2562
  472.  ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547) ประจาปีการศึกษา 2562
18 กรกฎาคม 2562
  466. แจ้งวันเวลาและห้องสอบ ชดเชย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
08 มิถุนายน 2562
  464. กำหนดวันดำเนินการสอบชดเชย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
02 พฤษภาคม 2562
  463. รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
25 เมษายน 2562
  462. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
สำนักงานกิจการนักศึกษา
27 มีนาคม 2562
  460. การขอจัดตั้งชมรม ประจำปี 2562
สำนักงานกิจการนักศึกษา
27 มีนาคม 2562
  459. ทุนการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562
07 มีนาคม 2562
  454. รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2562
สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
05 มีนาคม 2562
  445. รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2562
สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์
24 มกราคม 2562
  444. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ประจาปีการศึกษา 2562
25 มกราคม 2562
  443. รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์
23 กรกฎาคม 2561
  442. แจ้งวันเวลาและห้องสอบ ชดเชย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
08 มกราคม 2562
  412. การขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2562 (ขอผ่อนผันทหาร)
สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
21 กันยายน 2561
  411. อนุมัติให้ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมสู่โรงเรียนน้อง ประจาปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)
สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
08 กันยายน 2561
  410. รายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
28 สิงหาคม 2561
  393. รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561
สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
22 กรกฎาคม 2561
  392. ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561
22 กรกฎาคม 2561
  391. กำหนดวันดำเนินการสอบชดเชย ภาคการศึกษาที่ื 3 ปีการศึกษา 2561และ Early Birds ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
22 กรกฎาคม 2561
  390. ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2561
สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
16 กรกฎาคม 2561
  388. ประกาศนโยบายในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
สำนักงานกิจการนักศึกษา
01 กรกฎาคม 2561
  387. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานกิจการนักศึกษา
03 กรกฎาคม 2561
  386. การให้ทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
13 มิถุนายน 2561
  385. การขอจัดตั้งชมรม ประจำปี 2561
สำนักงานกิจการนักศึกษา
26 เมษายน 2561
  379. แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (นายสถาพร เพชรประดับ)
สำนักงานบุคคล
03 เมษายน 2561
  378. แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (นางสาววราพร บัวคลี่)
สำนักงานบุคคล
30 มีนาคม 2561
  361. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
17 สิงหาคม 2560
  340. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7
05 พฤษภาคม 2560
  334. ประกาศแนวปฏิบัติการเปิดสอนรายวิชานอกแผนการศึกษา
27 ตุลาคม 2559
  258. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
06 ธันวาคม 2557
  257. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
08 พฤศจิกายน 2557
  202. เรื่อง การจัดตั้งชมรม ประจำปี 2556
08 พฤษภาคม 2556
  170. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม ประจำปี 2555
09 พฤษภาคม 2555
  159. การขอจัดตั้งชมรม ประจำปี 2555
23 พฤศจิกายน 2554
  152.  เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
10 กันยายน 2554
  147. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม ประจำปีการศึกษา 2554 (ชมรมภาษาจีนและวัฒนธรรม)
22 กรกฎาคม 2554
  146. ประกาศ การจัดตั้งชมรม ประจำปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม 1 ชมรม คือชมรมภาษาจีนและวัฒนธรรม)
22 กรกฎาคม 2554
  138. ประกาศ การจัดตั้งชมรมประจำปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม)
31 พฤษภาคม 2554
  137. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม ประจำปีการศึกษา 2554
28 พฤษภาคม 2554
  136. ประกาศ พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
27 พฤษภาคม 2553
  134. ประกาศ การจัดตั้งชมรม ประจำปีการศึกษา 2554
18 มกราคม 2554
  133. ประกาศ การขอจัดตั้งชมรม ประจำปีการศึกษา 2554
20 ตุลาคม 2553
  32. ประกาศการับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551
06 กุมภาพันธ์ 2551 
....
 
ค้นหาประกาศ-คำสั่ง